Algemene voorwaarden

Artikel 1.           Definities  

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. DAAN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: DAAN- voor denken en doen- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76372871;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen DAAN en de klant;
 3. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met DAAN;
 4. training / sessie : de (personal) training/sessie die door DAAN wordt verzorgd;
 5. (personal) trainer/ coach : de natuurlijke persoon die namens DAAN de training/sessie geeft.

Artikel 2.           Algemeen       

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen DAAN en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DAAN vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.           Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van DAAN binden DAAN niet.

3.4. De vermelde tarieven zijn inclusief btw. 

Artikel 4.           Annuleringsvoorwaarden

4.1. De annuleringsvoorwaarden die gelden voor de klant zijn afhankelijk van het product dat de klant bij DAAN afneemt.  

4.2. Neemt de klant een rittenkaart af dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. De trainingen moeten binnen de looptijd van 3, 6, 9 of 12 maanden opgemaakt worden.
 2. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van DAAN en zal per individuele situatie bepaald worden.
 3. Er kan maximaal 1 training per week ingehaald worden.
 4. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de training kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
 5. Trainingen die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.
 6. Bij duo- en/ of small group-trainingen wordt er geen restitutie verleend voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.

4.3. Neemt de klant losse lessen af, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de training kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
 2. Trainingen die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.

4.4. Neemt de klant Bokscoaching af, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
 2. Sessies die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.
 3. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.

4.5. Annulering kan uitsluitend op de volgende wijze:

 1. telefonisch;
 2. Via een SMS- of Whatsapp bericht.

Artikel 5.           Annulering van een training/sessie door DAAN

5.1. Bij vakantie of ziekte van de (personal) trainer schuiven de trainingen op. In het geval dat de klant een rittenkaart van 3, 6, 9 of 12 maanden afneemt, wordt de looptijd van de rittenkaart verlengd met de tijd dat de (personal) trainer op vakantie of ziek is.

5.2. Is de (personal) trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, of Whatsapp bericht in kennis gesteld.

Artikel 6.           Uitvoering van de overeenkomst

DAAN bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.  

Artikel 7.           Verplichtingen van de klant

7.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan DAAN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

7.2. De gegevens en informatie die de klant aan DAAN verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

7.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het DAAN onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.4. De klant is gehouden DAAN onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.5. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training/sessie te melden aan DAAN.

7.6. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training/sessie te volgen en de instructies van DAAN op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

7.7. De klant dient de training/sessie te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training/sessie schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

7.8. Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training/sessie, dan dient de klant dat direct aan DAAN te melden.

7.9. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training/sessie blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DAAN.

7.10. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training/sessie is niet toegestaan.

7.11. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training/sessie onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is DAAN bevoegd de training/sessie te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van DAAN op vergoeding van eventuele schade. 

Artikel 8.        Facturatie en betaling

8.1. Facturatie gebeurd uitsluitend digitaal, tenzij klant nadrukkelijk contact wenst te betalen en uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

8.2. DAAN dient de betaling te hebben ontvangen voor de betalingstermijn op de factuur is verlopen. Dit zal in de meeste gevallen een betalingstermijn van 10 dagen zijn.

8.3. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft DAAN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.

Artikel 9.        Aansprakelijkheid

9.1. DAAN kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

9.2. DAAN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DAAN is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training/sessie geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. DAAN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training/sessie of die is ontstaan door het opvolgen van de door DAAN gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training/sessie komen geheel voor rekening van de klant.

9.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door DAAN. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

9.5. DAAN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training/sessie plaatsvindt.

9.6. DAAN aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.

9.7. Indien DAAN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DAAN beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DAAN gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DAAN beperkt tot het bedrag dat de klant aan DAAN betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 10.        Overmacht

10.1. DAAN is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, computervirusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de (personal) trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop DAAN geen (beslissende) controle kan uitoefenen 

Artikel 11.        Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

11.2. DAAN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12.        Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen/sessies ontwikkeld door DAAN blijven bij DAAN berusten.

Artikel 13.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.